Projekty UE

Rozwój potencjału eksportowego przedsiębiorstwa 4 SOFT S.A.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go To Brand.

Numer projektu: POIR.03.03.03-02-0174/20

Cele i efekty realizacji projektu:
Celem projektu jest wzrost rozpoznawalności firmy 4 SOFT S.A. na arenie międzynarodowej oraz promocja jej oferty produktowej. Realizacja działań promocyjnych ma na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne ma doprowadzić do zwiększenia sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Realizacja projektu przyczyni się także do promocji polskiej branży IT/ICT oraz Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 379 300,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 284 475,00 PLN